Sökning: "Marie Grund"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade orden Marie Grund.

 1. 1. "Dom tindrar med ögonen" : Förskollärare och barnskötares diskussion om undervisning i samlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marie-louise Farnestam; Lisa Josefsson; [2019]
  Nyckelord :teaching; circle time; preschool teacher; child minder; Undervisning; samling; förskollärare; barnskötare; pedagogisk atmosfär;

  Sammanfattning : Till sommaren 2019 börjar den nya Läroplanen för förskolan att gälla. I den skrivs begreppet undervisning fram. Det saknas idag en tydlig definition av begreppet vilket gör att förskollärare känner en osäkerhet kring undervisning. LÄS MER

 2. 2. Bemöta föräldrar med pyskisk sjukdom : En fokusgruppsstudie på neonatalavdelningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Forsberg; Marie Fredriksson; Emma Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Focus group; Lack of knowledge; Mental illness; Qualitative study; Uncertainty; Fokusgrupp; Kvalitativ studie; Kunskapsbrist; Osäkerhet; Psykiska ohälsa;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing problem in society, which means that pediatric nurses in neonatal departments meet parents with mental illness more and more often. The pediatric nurse should respond to all children and families in a respectful, empathetic and careful manner, as well as be able to identify the child's and family's resources and needs. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers upplevelser och synsätt gällande språkutvecklande arbete för elever i språklig sårbarhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Lindberg; Josefine Hult; [2019]
  Nyckelord :Relationellt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Språkinriktad undervisning; Språklig sårbarhet; Språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) och skollagen (SFS, 2010:800) är skolans uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Genom vår studie bidrar vi med att belysa vikten av att elever ges förutsättningar att utveckla en språklig och kommunikativ kompetens. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av och attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jessica Cahenzli; Marie Hjort; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; nurse attitudes; nurse experiences; somatic care; psykisk ohälsa; sjuksköterskors attityder; sjuksköterskors upplevelser; somatisk vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa växer världen över. Patienter med psykisk ohälsa behöver även vård för fysiska åkommor. På grund av denna samsjuklighet och den ökade psykiska ohälsan bland befolkningen ökar patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. LÄS MER

 5. 5. Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa : En intervjustudie från flera pediatriska vårdverksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Bäckström; Amanda Ollila; [2019]
  Nyckelord :barnsjuksköterska; psykisk ohälsa; föräldrar; livsvärld; vårdande möte; familjefokuserad omvårdnad; utbildning; tvärprofessionell samverkan.;

  Sammanfattning : Barnsjuksköterskor möter allt oftare föräldrar med psykisk ohälsa. Med ökad frekvens av psykisk ohälsa, ökar kraven på barnsjuksköterskors kompetens att i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa möta dem utifrån de förutsättningar som finns. LÄS MER