Sökning: "Marie Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Marie Gustavsson.

 1. 1. Vad gör en speciallärare egentligen? : En kvalitativ intervjustudie om speciallärares uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Centervad; Marie Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :specialundervisning; speciallärare; samarbete; perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om hur speciallärares uppdrag ser ut i det dagliga arbetet och hur arbetet organiseras ute på skolorna. Det är en kvalitativ studie och metoden som använts är semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. EU-inträdets betydelse för om- regleringen av apoteksmarknaden

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marie Nyström Gustavsson; Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :governance; organisationsteori; omreglering; europeisering; apoteksmarknad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar omregleringen av svenska apoteksmarknaden. Problemet som undersöks är vilka förklaringar till och effekter av omregleringen som spåras utifrån governance- och organisationsteori. LÄS MER

 3. 3. En metod passar inte alla : En kvalitativ studie om lärares didaktiska metoder för att stötta eleverna i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marie Knipbo; Helen Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svårigheter med kompetenskartläggning : Ur ett organisationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Marie Svensson; Malin Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :kompetens; Organisatorisk kompetens; Kompetenskartläggning; personliga egenskaper; självskattning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka organisationers svårigheter i tillvägagångssättet vid utförande av kompetenskartläggning. Studien ville svara på vad det är som gör att en kompetenskartläggning kan leda till ett bristande resultat. LÄS MER

 5. 5. Jag försöker att inte köna barnen på min förskola : En diskursanalytisk studie om normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :normkritisk pedagogik; förskola; intersektionalitet; queerteori; diskursanalys; normer; pedagogik; heteronormativitet; likabehandling; normkritik; förskolepedagogik; pedagogik förskolan Sverige;

  Sammanfattning : Startpunkten för denna masteruppsats var mina egna erfarenheter av att ha försökt arbeta med normkritisk pedagogik i förskolan och de funderingar, möjligheter och hinder jag då mötte. Det tycks som att det är lättare att skriva om och tänka kring dessa frågor än att faktiskt själv genomföra dem i praktiskt pedagogiskt arbete. LÄS MER