Sökning: "Marie Höjer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Höjer.

  1. 1. Tecken som stöd, ett verktyg för barns språk- och kommunikationsutveckling. – En arbetsmetod i förskolan

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linda Ödmo; Ulrika Tuvemark Hedberg; Marie Karlsson; [2013]
    Nyckelord :Tecken som stöd; språkutveckling; kommunikation;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärare kan arbeta eller arbetar, kringbarns språk- och kommunikationsutveckling med hjälp av alternativ kommunikation.Metod: Med hjälp av kvalitativ samtalsintervju med sex förskollärare, vill vi kunnaundersöka vår hypotes om alla barn har nytta av tecken som stöd i sin språk- ochkommunikationsutveckling. LÄS MER