Sökning: "Marie Hahn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Hahn.

  1. 1. Matematik och föräldrar - attityder och föreställningar kring matematik och matematikundervisning

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Katarina Hahn; Marie Mijdema; [2008]
    Nyckelord :attityd; föreställning; matematik; föräldrar; samverkan; utbildning;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vad föräldrar har för attityd till matematik samt deras föreställning kring matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Detta för att som pedagoger kunna främja en god kommunikation mellan hem och skola med avseende på matematikundervisningen samt för att ge elever en mer positiv bild av matematiken och rusta dem inför framtiden. LÄS MER