Sökning: "Marie Hannerstig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Hannerstig.

  1. 1. Ekologisk läskunnighet hos en urban befolkning - närnatur som undervisningsmiljö

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Marie Hannerstig; [2019]
    Nyckelord :förtätning; ekologisk läskunnighet; tätortsnära natur; utomhuspedagogik; stadsplanering;

    Sammanfattning : I dagens städer saknar många barn möjlighet att vara utomhus i en miljö som inte är designad endast för människor. Ju mer barn identifierar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den i framtiden. LÄS MER