Sökning: "Marie Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Marie Hansson.

 1. 1. Etnisk positiv särbehandling på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marie Lundqvist; Johanna Hansson; [2021]
  Nyckelord :Positive action; ethnicity; labour market; discrimination; GDPR; integrity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish labor market today is not equal and there is a strong under-representation of non-ethnic Swedes. Considerations have previously been given to positive action and whether it can be an equal treatment measure that should be implemented in Swedish legislation in order to promote equality in the labor market. LÄS MER

 2. 2. Individualisering och fallenhet för matematik : En litteraturstudie om elever med fallenhet för matematik samt individualisering av matematiska uppgifter som syftar till att främja utvecklingen hos dessa elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Marcus Mellström; Marie Hansson; [2020]
  Nyckelord :Fallenhet; individualisering; matematik; matematiska förmågor; matematiska uppgifter; särbegåvning;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien tar utgångspunkt i två frågeställningar med inriktning mot skolans lägre årskurser. Studien fokuserar på hur elever med fallenhet för matematik definieras samt hur individualisering kan komma till uttryck i matematiska uppgifter för att gynna dessa elevers fortsatta lärande. LÄS MER

 3. 3. "Mer digital kompetens skulle vi alla behöva" : En enkät & intervjustudie om förskollärares användande av digitala verktyg för att främja barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie Hansson; Lisa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; digitala verktyg; barns språkutveckling; sociokulturellt perspektiv; enkätundersökning; intervjuer;

  Sammanfattning : Idag möter barn en digitaliserad värld på ett sätt som ingen annan generation gjort tidigare. Detta medför att barn redan från tidig ålder bör få förståelse för den digitalisering de möter i samhället för att bli medvetna om de möjligheter och risker som finns med att använda digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Matematiska uppgifter för särbegåvade – finns det? : En empirisk studie om hur rika matematiska uppgifter identifieras i läromedel på lågstadiet samt hur uppgifterna kan berika alla elevers kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Marcus Mellström; Marie Hansson; [2020]
  Nyckelord :Matematisk fallenhet; särbegåvning; rika matematiska uppgifter; läromedel; heuristisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera huruvida det i tre utvalda läromedel, Prima Matematik 1B, Favoritmatematik 1B samt Mera Favoritmatematik 1B, kan identifieras rika matematiska uppgifter utifrån Sheffields tio kriterier. Studien ämnar även undersöka hur uppgifterna i urvalet eventuellt kan bidra till att utveckla alla elevers kunskapsutveckling inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. Tandborstning på förskolan : "Tillsammans mot tandtrollen"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Marie Hansson; Sanela Skripac; [2019]
  Nyckelord :dental caries; oral health; preschool; toothbrushing; förskolan; karies; oral hälsa; tandborstning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett sätt för tandvården att nå de nationella och internationella mål som ska uppfyllas för att främja god oral hälsa och minska kariesprevalensen hos barn är att samverka med andra yrkeskategorier.  Syfte: Att studera tandborstningsrutinerna på förskolan och i hemmet i Region Jönköpings län. LÄS MER