Sökning: "Marie Jäderberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Jäderberg.

  1. 1. Filmer och bilder som didaktiskt verktyg i religionsundervisningen : En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Marie Jäderberg Vasdekis; [2017]
    Nyckelord :media; våld; hotfulla bilder; terrorbilder; schablonbilder; nidbilder; normer; samtid; främlingsfientlighet; intolerans;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om hotfulla bilder om våld och terror kan användas som ett didaktiskt verktyg i religionsundervisningen i syfte om att initiera etiska diskussionen om schabloniserade nidbilder av terrorns ansikte och förebygga främlingsfientlighet. Studien bygger på intervjuer och avsikten har inte varit att upptäcka någon absolut sanning, resultatet visar dock  på att det passar samtidens unga människor att diskutera de samtida bilder om hot och våld  i klassrummet. LÄS MER