Sökning: "Marie Kjellberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Marie Kjellberg.

 1. 1. Yngre barns matematiserande i förskolan : - En videoobservationsstudie i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Annika Kjellberg; Marie Hellström; [2015]
  Nyckelord :Yngre barn; matematiserande; samspel; observation; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att fördjupa oss i hur de yngre barnen matematiserar i förskolan. Utifrån diskussioner om de dåliga de dåliga matematikresultaten i den svenska skolan har vi valt att göra denna studie. Om man tidigt studerar hur barn matematiserar kan man utmana dem i deras matematiska lärande. LÄS MER

 2. 2. Några pedagogers uppfattning om undervisning av elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marie Kjellberg; [2011]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; flerspråkighet; svenska som andraspråk; olika synsätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur en grupp pedagoger talar om sin undervisning i svenska som andraspråk utifrån skolorganisation, undervisningsformer och ämnets gagn för elevers lärande Det empiriska materialet grundar sig i kvalitativa intervjuer med åtta undervisande svenska som andraspråkslärare.Resultaten visar att lärare som har kunskap om styrdokumentens betydelse för ämnet har en större möjlighet att höja ämnets status bland kollegor, föräldrar och elever. LÄS MER

 3. 3. Den traditionella resebyråns betydelse : En studie utifrån researrangörers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Marie Kjellberg; Veronika Milata; [2010]
  Nyckelord :den traditionella resebyrån; researrangör; disintermediering; distributionskanaler; nätverkssamhälle; informationsteknologi;

  Sammanfattning : Researrangörer har under en lång tid distribuerat sina produkter genom resebyråer eftersom det innan internets uppkomst var det bästa alternativet. Frågan är dock om resebyråns tjänster räcker till för att researrangörer i dagens priskänsliga och konkurrenskraftiga samhälle finner det lönsamt att distribuera sina produkter genom traditionella resebyråer när siffror tydligt visar på att tillväxten och framtiden finns på internet. LÄS MER

 4. 4. Unga arbetslösa i Bräcke kommun.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Pia Kjellberg; Marie-Louise Hillergren; [2006]
  Nyckelord :Ungdom; arbetslöshet; hälsa; ekonomi;

  Sammanfattning : Syfte med uppsatsen har varit att undersöka vad man kan erbjuda unga arbetslösa i Bräcke kommun, Vi har valt att titta på åldersgruppen 16-24 år. Uppsatsen baseras på tidigare forskning och information om arbetslöshet och dess följder. Vi har använt oss av personliga intervjuer med bl.a. LÄS MER

 5. 5. Hur det fysiska klassrummet påverkar inlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Kjellberg; [2000]
  Nyckelord :Education; fysiska klassrummet; klassrum; klassrumsklimat; klassrumsmiljö; inlärning; Pedagogik;

  Sammanfattning : Större delen av vår skolgång tillbringar vi i olika klassrum. Ett klassrums utformning och inredning kan påverka hur vi trivs och kan även påverka inlärningen på olika sätt. Det här arbetet behandlar hur den fysiska klassrumsmiljön påverkar inlärningen. LÄS MER