Sökning: "Marie Kjellsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Marie Kjellsson.

 1. 1. Vad görs i förskolan för att utveckla barns kommunikativa förmåga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Kjellsson; [2018-10-23]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskola; kommunikativ förmåga; pedagogisk flexibilitet;

  Sammanfattning : Detta är en studie om förskolepersonals förhållningssätt till barn med nedsatt kommunikativ förmåga. Förskolans vardagsarbete observeras av personalen som kartlägger alla barn samt även enskilda barn. LÄS MER

 2. 2. Identitetsskapande eller behovssträvande, vad påverkar socionomstudenters karriärsval?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marie Sjöstedt; Annika Kjellsson Meier; [2018]
  Nyckelord :Social work; semi-structured interviews; authority practice; career choice; identity building; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to shed light on what motives social work students have in their choice of career, more specifically what their perceptions are regarding social services and how this guides them in their choice of career. The key research question is: how can we understand social work students’ motives in their choice of profession and career paths? The analysis is guided by the two concepts identity building and satisfying of needs, which represent theoretical frameworks for understanding individual motivation and choice. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av en matematiksatsning inom geometri i förskolan En studie på en förskoleavdelning i en kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Kjellsson; [2015-11-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att utvärdera en förskolas undervisning i matematik från 2012 till 2015, inom ämnesområdet geometri, i enlighet med en specifik matematikplattform som används i en kommun.Frågeställningar:Hur har matematikundervisningen i geometri utvecklats?Hur visar sig matematikimplementeringen i barnens dokumentation?Hur har matematikundervisningen utvecklats för barn i behov av särskilt stöd?Teori: Teori om utvärdering beskrivs och tillämpas i studien genom Programteori som använts av Lander och Giota, 2006, Pawson och Tiller, 2005 samt Vedung, 2009. LÄS MER

 4. 4. Barns syn på att lära sig läsa och skriva - Att ta tillvara på barns egna tankar om sitt första skriftspråkslärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Kjellsson; [2010-02-08]
  Nyckelord :barns syn; skriftspråkslärande; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en uppfattning om hur de äldsta förskolebarnen ser på sitt lärande. Mer specifikt hur de uppfattar att de lär sig läsa och skriva samt att låta barnens syn på sin tidiga skriftspråksinlärning få komma fram. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap under Avveckling - En studie om övergripande chefers ledarskap under en avvecklingsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anne-Marie Bennet-Kjellsson; Fredrik Johansson; Marcus Welinder; [2006]
  Nyckelord :Ledarskap; Avveckling;

  Sammanfattning : I vår uppsats har vi studerat produktionsföretag i koncerner under en avvecklingsprocess. Vår fokus har legat på att studera hur den övergripande chefen på respektive företag har hanterat den situation som uppstått under avvecklingen. De faktorer vi valt att studera är ledarskap, ledarskapsstilar och motivation. LÄS MER