Sökning: "Marie Landin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Landin.

  1. 1. Teknik i läroplanen för förskolan : En studie om pedagogers och skollednings förhållande till Lpfö 98 och dess förändringar - med fokus mot teknik

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

    Författare :Marie Landin; [2011]
    Nyckelord :Förskola; läroplan; pedagoger; teknik.;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att skapa en uppfattning om verksamma förskollärares förhållningssätt till läroplanen med fokus på tekniken i förskolan samt att skapa en bild av rektorernas arbete för att förankra revideringarna av läroplanen hos pedagogerna. Undersökningen har begränsats till att omfatta förskollärare i en mellansvensk kommun. LÄS MER