Sökning: "Marie Lans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Lans.

  1. 1. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
    Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

    Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER