Sökning: "Marie Louise Isaksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Louise Isaksson.

 1. 1. SPONSRAD VÄNSKAP En studie om reklam i podcasts

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Isaksson; Sahra Sääf; [2016-09-08]
  Nyckelord :content marketing; Podcasts; reklam; attityder; uses and gratifications; opinionsbildning;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT 2016Handledare: Marie GrusellSyfte: Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap om lyssnarens upplevelse avreklam i podcasts.Teori: Uses and gratifications, teorier om attityder, opinionsbildning samt tvåstegshypotesen. LÄS MER

 2. 2. "På högstadiet kan en del elever inte vara mogna for grammatik" - en undersökning av lärares förväntningar på elevers kunskaper gällande ordklasser vid studieövergangen till gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Isaksson; Marie-Louise Östergren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser problematik kring stadieövergången mellan högstadiumöch gymnasium. Den behandlar vilka kunskaper beträffande ördklasser högstadie- respektivegymnasielärare i svenska förvantar sig att elever ska behärska för att fåbetyget godkänt i svenska i årskurs nio och på så sätt vara förberedda införgymnasiet. LÄS MER