Sökning: "Marie Louise Wall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Louise Wall.

  1. 1. Idag känner jag mig emo : en studie av föraktet för ungdomsstilen emo baserad på foucaultiansk diskursanalys & kleiniansk psykoanalys utifrån internettexter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Marie-Louise Wall; [2009]
    Nyckelord :Självskadebeteende; Kleiniansk psykoanalys; Internet; Kleinian psychoanalysis; Förakt; Foucaultiansk diskursanalys; Foucauldian discourse analysis; Emotionell intelligens; Emostilen; Emotional intelligence; Emo culture; Emo; Diskurser; Discourses; Attention seeking; Contempt; Samhällsfenomen; Self-harm; Social phenomenom; Subculture; Taboo; Subkultur; Uppmärksamhetssökande; Tabu; Social Sciences;

    Sammanfattning : Ungdomsstilen emo är en ny subkulturell livsstil, framsprungen ur musikstilen emo. Emo är en förkortning av emotionell och anhängarna eftersträvar emotionell ärlighet. Emo-anhängarna associeras ofta med självdestruktivitet och kan av den anledningen väcka föraktfulla känslor. LÄS MER