Sökning: "Marie Louise Westerlund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Marie Louise Westerlund.

 1. 1. Miljö- och hälsoskadliga kemiska substanser i textila flöden : En undersökning om analys med portabelt mätinstrument kan tillämpas för sortering vid textil återvinning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marie-Louise Karlsson; Jessica Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Återvinning; textil sortering; textilt avfall; kemikalier; portabel ramaspektroskopi; FTIR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Övergångar : En studie i hur lärare arbetar med övergångar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie-Louise Westerlund; Sofia Wiberg; [2011]
  Nyckelord :grundskola; intervju; kommunikation; ledarskap; observation; övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur ett urval lärare i årskurs tre arbetar med övergångar mellan olika aktiviteter under en lektion i ämnena matematik och svenska. För att undersöka detta har vi genomfört en empirisk studie med hjälp av två kvalitativa metoder, observation och intervju. LÄS MER

 3. 3. Bryggarsalen : Underlag för kommande marknadsföringsinsatser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Louise Andersson; Marie Westerlund; [2011]
  Nyckelord :Resource – based view; marketing orientation; points – of – difference; organizational embedded knowledge;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify the points-of-difference that should form the basis for Bryggarsalen’s future marketing efforts. Bryggarsalen is a newly established conference business in Stockholm. LÄS MER

 4. 4. En guide till en guide : en förstudie till lanseringen av en barnvagnsguide i Stockholms city

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marie Louise Rösiö; Katarina Westerlund; [2007]
  Nyckelord :marknadsföringplan; strategi; guide;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en förstudie av marknaden inför en eventuell lansering av en guide för föräldrar med barnvagn i Stockholms innerstad. Vår uppdragsgivare, Prampushers, är ett Hongkongbaserat företag som vill få en indikation på huruvida Stockholm utgör en framtida marknad. LÄS MER

 5. 5. En doktorands önskemål, preferenser och framtidsförväntningar : - ett behandlingsprogram för läkemedelsindustrin i kampen om framtida arbetskraft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marie Louise Rösiö; Katarina Westerlund; [2006]
  Nyckelord :doktoranders preferenser; läkemedelsindustrin;

  Sammanfattning : Abstract:Arbetets typ: C-uppsats, 41-60 p inom företagsekonomiskaprogrammet och med inriktning påkommunikation och marknadsföring.Sidantal: 34Titel: En doktorands önskemål, preferenser ochframtidsförväntningar- ett behandlingsprogram förläkemedelsindustrin ikampen om framtida arbetskraftFörfattare: Katarina Westerlund och Marie Louise RösiöHandledare: Finn Wiedersheim-PaulDatum: 2006-11-06Bakgrund:Läkemedelsindustrin genomgår en förändring mot att bli mer specialiserad och internationell. LÄS MER