Sökning: "Marie Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Marie Martinsson.

 1. 1. När språket inte riktigt vill räcka till : lärares uppfattningar av spåkstörning och tidig läs- och skrivinlärning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Ing-Marie Martinsson; [2017]
  Nyckelord :språkstörning; tidig läs- och skrivinlärning och fenomenografi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Språk är viktigt i många sammanhang men främst i skolmiljön. Läs- och skrivinlärning är en av flera viktiga delar i språkundervisningen som barn möter i förskoleklass och lågstadiet. LÄS MER

 2. 2. Förskollärare i behov av särskilt stöd : - en studie om förskollärares uppfattningar kring inkludering och tillgänglighet för barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Evelina Angselius; Marie Martinsson; [2016]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; diskriminering; förskola; förskollärare; inkludering; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar gällande inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet utifrån tillgänglighetsaspekten. Med utgångspunkt i syftet har två frågeställningar formulerats: Hur definierar förskollärarna ett barn i behov av stöd? Vilka strategier använder sig förskollärare av vad gäller att skapa en tillgänglig och inkluderande förskoleverksamhet för barn i behov av särskilt stöd? Utifrån vårt resultat formulerades följande kategorier som bygger på den fenomenografiska ansatsen; hur förskollärare konstruerar kunskap, barn i behov av särskilt stöd, inkluderande förskoleverksamhet och tillgänglighet i förskolans lärmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att vårda barn i livets slutskede på en neonatalavdelning : En intervjustudie med specialistsjuksköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Martinsson; Marie Agermark; [2015]
  Nyckelord :barn; fokusgruppsintervju; neonatalvård; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelse; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i livets slutskede på en neonatalavdelning.Bakgrund: Den palliativa vården har stor betydelse för barnets återstående liv samt död. Att bemöta hela familjens behov kräver mycket av sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Sockensamer : Religionshistoriska spår och konfrontationer i Gästrikland under 1600-1900 talet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Snow Feather Martinsson; [2011]
  Nyckelord :Samer; Sokensame; Sockensamer;

  Sammanfattning : Traditioner och berättelser lever idag kvar om sockensamerna. Sockensamerna har en egen historia i mellersta Sverige. I de flesta socknarna i länet finns det spår kvar efter dem. Det förekommer till exempel lämningar från där de bodde, bevarande föremål samt ortnamn som återger ett samiskt ursprung. LÄS MER

 5. 5. Religiösa Avatarer : Turister i sakraliserade virtuella världar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Marie Snow Feather Martinsson; [2010]
  Nyckelord :avatarer; religion; spel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Är virtuella världar sakraliserade?Virtuella är sakraliserade i jämförelse med vår sekulariserade värd och jag hade inte förväntat mig ett så stort utbud av religion i onlinespel. I och med min forskning anser jag att Final Fantasy XI och World of Warcraft i största grad är sakraliserade virtuella världar där människor världen över antar rollen som så kallade ”cyberpiligrims” och ge sig ut på ett äventyr för att upptäcka sin identitet och utforska sig själva. LÄS MER