Sökning: "Marie Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Marie Olofsson.

 1. 1. Sjuksköterskans kunskap av att tidigt identifiera sepsis inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Andin; Marie Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Sepsis; vårdvetenskap; litteraturöversikt; sjuksköterska; omvårdnad; kunskap; identifiera; diagnos.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en allvarlig sjukdom som snabbt kan bli livshotande. Symtom på sepsis är ofta diffusa och svåra att identifiera och underliggande infektioner är en vanlig orsak till insjuknande. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever närstående med muslimsk tro palliativ vård? : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristina Olofsson; Jasmina Panovska; [2023]
  Nyckelord :Palliativ vård; Islam; Familj; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god vård och ett palliativt förhållningssätt utgår från ett holistiskt synsätt. Palliativ vård vilar på de fyra hörnstenarna, där stöd till närstående var en av dem. Familjen spelade en viktig roll för personer med muslimsk tro och de hade en stor plats hos den sjuke. LÄS MER

 3. 3. Symtomskattningsinstrument för patienter med palliativa vårdbehov - Vårdpersonals erfarenheter : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Rasmus Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Palliativ vård; Vårdpersonalens erfarenheter; Symtomskattningsinstrument; Palliativa vårdbehov;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård utgår från en helhetssyn kting patientens mående och sjukdomsyttranden. En av kvalitetsindikatorerna för palliativ vård är regelbunden användning av symtomskattningsinstrument. Symtom är multidimentionella och återfinns i både existentiella, fysiska, psykiska och sociala dimensioner. LÄS MER

 4. 4. Vi är ju knappast en "Cosby-familj" ... : En tolkande metasyntes om ensamstående mammors utmaningar i vardagen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Marie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Everyday experiences; fatigue; ontological health model; single mother; social network; stress; Ensamstående mamma; ontologisk hälsomodell; socialt nätverk; stress; trötthet; vardagsupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kärnfamiljen ses generellt som den gyllene normen för familjebildning men verkligheten visar att familjer ledda av en ensamstående förälder, främst då mammor, är en familjeform som stadigt ökar. Samtidigt visar forskningen att ensamma mammor är en utsatt grupp i samhället med mer generella hälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Manliga sjuksköterskors erfarenheter av yrket : en beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Alarik; Marie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Intimvård; Könsroller; Manliga sjuksköterskor; Maskuliniteter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Historiskt sett har sjuksköterskeyrket ansetts ha låg status och varit dominerat av kvinnor. Yrkesrollen har associerats till det kvinnliga och att vara omhändertagande, varm och moderlig. Denna stereotyp finns kvar ännu idag. LÄS MER