Sökning: "Marie Perlborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Perlborn.

  1. 1. En skola för alla- inkludering eller exkludering?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Marie Perlborn; [2020]
    Nyckelord :inclusion; Exclusion; Newly arrived students;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tre olika skolor inom samma utbildningsområde tar emot och utbildar nyanlända elever för att på så sätt synliggöra de bidragande faktorerna, och hindren, för ett lyckat inkluderingsarbete.Tidigare forskning i ämnet tyder på att det skiljer sig mycket åt mellan skolorna i Sverige vad gäller mottagning och inkludering av nyanlända elever. LÄS MER