Sökning: "Marie Saarela"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Saarela.

  1. 1. Varför genomfördes inte punktprevalensmätningen Dagen nutrition på alla aktuella patienter? : En kvalitativ studie om involverad personals uppfattningar

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :David Back; Marie Saarela; [2015]
    Nyckelord :Inpatient; malnutrition; nursing care and nutrition assessment; Slutenvårdspatient; malnutrition; omvårdnad och nutritionsbedömning;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundMalnutrition är ett globalt problem i både industri- och utvecklingsländer. Svenska studier genomförda under 2000-talet har påvisat att drygt var fjärde patient i slutenvården är malnutrierad. Vårdgivare är ansvariga att identifiera malnutrierade patienter och de som löper risk för malnutrition. LÄS MER