Sökning: "Marie Strannabjer Melin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Strannabjer Melin.

  1. 1. Lärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutveckling

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Linnea Christell-Rose; Marie Strannabjer Melin; [2021-07-06]
    Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; output; andraspråkselever; skolspråk; ämnesbegrepp; pandemirestriktioner.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkochkunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sinverksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken rollupplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolorstudenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sättupplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningenpåverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tiostudenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige. LÄS MER