Sökning: "Marie Theresa Odinamba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Theresa Odinamba.

  1. 1. "Men jag är medveten om det och försöker" - När miljöansvarets komplexitet möter vardagens realiteter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Lina Walldén; Marie Theresa Odinamba; [2017]
    Nyckelord :Ekologiskt handlingsutrymme; Ansvarstagande positioneringar; Politisk konsumtion; Individualiserat ansvarstagande; Individualiserat miljöansvar; Go-along; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att förstå hur studerande kvinnor mellan 20 och 30 år, bosatta i Malmö, upplever det individualiserade miljöansvaret vid inköp av mat i sin vardag. Bakgrunden till studien är att det de senaste åren har skett en ansvarsförskjutning från stat till individ gällande miljöproblem och -lösningar. LÄS MER