Sökning: "Marie Troedsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marie Troedsson.

 1. 1. Specialpedagogisk kompetens- Fem skolledares uppfattning och beskrivning av begreppet specialpedagogisk kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie-Louise Alkewall Troedsson; Catarina Persson; [2019]
  Nyckelord :skolledare; speciallärare; specialpedagogisk kompetens; specialpedagoger; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Formuleringen “specialpedagogisk kompetens” i skollagen (SFS 2010:800) lämnar fältet öppet för tolkningar som inte nödvändigtvis innebär att den som arbetar med specialpedagogiska frågor på en skola har utbildning för det. Arbetet intresserar sig för att undersöka hur den specialpedagogiska kompetensen egentligen uppfattas av skolledarna som är ytterst ansvariga för att tillgodose att den specialpedagogiska kompetensen finns, och att den kommer eleverna till gagn. LÄS MER

 2. 2. Den kreativa stadens fjärde stadsrum. En diskursanalytisk studie av det offentliga rummets förändring i Malmös skifte från industristad till kunskapsstad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Lindeberg; Tova Troedsson; [2016]
  Nyckelord :Kreativa klassen; Ekonomisk tillväxt; Offentliga rum; Social rättvisa;

  Sammanfattning : During the latter half of the 20th century many cities have been characterized by a shift from an industrial city to a knowledge based city, and so has also Malmö. Strategies to accomplish this knowledge based community has under the last decades to a large extent been influenced by the theories of the creative class by Richard Florida. LÄS MER

 3. 3. Samspel mellan föräldrar och deras 16-månaders barn : Kommunikativ utveckling i relation till mind-mindedness och föräldrasensitivitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Marie-Louise Henriksson; Johan Troedsson; [2013]
  Nyckelord :Mind-mindedness; maternal sensitivity; communicative development; sensitivity; interplay; language comprehension; joint attention; Mind-mindedness; maternal sensitivity; kommunikativ utveckling; lyhördhet; samspel; språkförståelse; delad uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Hur föräldrar samspelar med barn kan ha stor påverkan på barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Föräldrasensitivitet och mind-mindedness är två mått som mäter föräldrars samspel. LÄS MER

 4. 4. Jag vet vad du tänker : Mentaliseringsförmågan hos typiskt utvecklade barn i 6-7års åldern

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Marie-Louise Henriksson; Johan Troedsson; [2012]
  Nyckelord :Theory of mind; working memory; short-term memory; language understanding; non-verbal intelligence; Mentaliseringsförmåga; arbetsminne; korttidsminne; språkförståelse; ickeverbal intelligens.;

  Sammanfattning : Mentaliseringsförmåga innebär förmågan att ta en annan persons perspektiv, att förstå hur någon annan tänker och känner. Det innebär även att förstå de egna tankarna och reaktionerna relaterat till andra personers tankar och känslor. LÄS MER