Sökning: "Marie Trygg"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Marie Trygg.

 1. 1. Hinder för psykosociala insatser inom cancervården : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Clara Mulugeta; [2022]
  Nyckelord :Psychosocial work care; Oncology Cancer; Barriers; Psykosocialt arbete vård; Onkologi Cancer; Hinder;

  Sammanfattning : The aim of this study was to scrutinize the existing barriers within psychosocial cancer care, through the cancer centers point of view. A literature review was conducted, resulting in ten peer-reviewed articles, to further investigate the psychosocial cancer care in the Western part of the world by assessing existing barriers to effective psychosocial work, and improvements needed for cancer centers to be able to offer aqequate care to patients and their loved ones. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av fysisk aktivitet vid depression eller depressiva symptom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Glenmark Bolund; Johanna Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Depression; Depressive symptoms; Experiences; Physical activity; Depression; Depressiva symtom; Upplevelser; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett utbrett psykiskt tillstånd som är en av de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa i världen. Depression medför stora samhällskostnader varje år och påverkar livskvalitén negativt för densom drabbas. LÄS MER

 3. 3. Trygghet i ämnet idrott och hälsa - om eleverna själva får berätta : En kvalitativ studie av elevers perspektiv på trygghet och otrygghet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marie Hedell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolan är en plats för lärande och för att lärande ska kunna ske förutsätter det att lärandemiljön är trygg och stödjande. Därför ses det som relevant att med utgångspunkt i elevers perspektiv bidra med ökad kunskap om elevers uppfattningar kring vad trygghet respektive otrygghet i ämnet idrott och hälsa innefattar. LÄS MER

 4. 4. Symtomhantering vid strålbehandling mot bäckenet

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Nilsson; Lisa Tobjörk; [2021-04-23]
  Nyckelord :patienter; upplevelser; symtomhantering; egenvård; strålbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strålbehandling mot bäckenet kan leda till att ett flertal besvärande biverkningar under och efter behandlingsperioden uppstår. Strålbehandlingen sker ofta polikliniskt och patienterna får därmed ansvaret att till stor del själva hantera de biverkningar som uppstår. LÄS MER

 5. 5. Trygga relationer i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om att främja relationer i förskolan med barn och vårdnadshavare

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emaa Lennebrink; Marie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; samspel; relation; trygghet; vårdnadshavare; barn; samverkan; förskollärare;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en stor del av sin vardag under flera års tid. För att barnet ska utvecklas och lära är det viktigt att barnet känner trygghet till förskolan och dess personal. Trygghet är viktigt även för barnets vårdnadshavare som ska lämna det viktigaste de har i personalens händer, barnet. LÄS MER