Sökning: "Marie-Louise Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Marie-Louise Andersson.

 1. 1. Förskolebarns fria lek : En studie om pedagogers arbete med yrken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Modén; Marie-Louise Andersson; [2022]
  Nyckelord :Gender stereotype occupational patterns; preschool children; preschool teachers; gender; career counseling; könsstereotypa yrkesmönster; förskolebarn; förskolepedagoger; genus; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how teachers and teaching assistants work with gender roles and vocational pattern among the children in preschool. To find out, a qualitative survey was conducted in the form of 11 interviews with preschool teachers and assistant personnel, who worked with children aged 1-6 years. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares olika erfarenheter kring anknytning : En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amanda Andersson; Marie-Louise Larsson; [2020]
  Nyckelord :Anknytning; Förskollärare; Trygg anknytning; Trygghet; Relationer; Omsorg.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärare resonerar om betydelsen av anknytning mellan pedagog och barn och vilken problematik som kan uppstå om ett barn inte knyter an till någon pedagog. Den teoretiska utgångspunkten som vägledde oss i studien var John Bowlbys (1907–1990) anknytningsteori. LÄS MER

 3. 3. Leva med döden i rummet : Om terapeutisk behandling vid anorexi

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marie-Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :anorexia nervosa; anorexia theraputic treatment; family therapy; anorexiterapi; anorexibehandling; familjeterapi; frisk och fri; psykisk ohälsa ungdom;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att närmare undersöka den fronetiska kunskapen kring vad det är iterapeutisk behandling som hjälper människor i riskzonen att utveckla eller redan har utvecklat långvariganorexi. Genom tre material – min teoretiska och praktiska kunskap och tidigare kvalitativa forskning, enfallstudie från den kliniska verksamheten vid Anorexiamottagningen i Stockholm samt en fältstudie medintervjuer med en forskare och fem terapeuter från två olika enheter. LÄS MER

 4. 4. Att leva med känselbiverkningar – efter cytostatikabehandling vid kolorektal cancer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Andersson; Marie-Louise Larsson; [2016-05-04]
  Nyckelord :Känselbiverkningar; kolorektal cancer; patientupplevelser; cytostatikabehandling; onkologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av kvarstående biverkningar i form av känselpåverkan efter att ha genomgått adjuvant cytostatikabehandling vid kolorektalcancer är många, enligt vissa studier mer än 80 procent. Biverkningarna är i många fall permanenta och det finns inte klinisk evidens för effektiv behandling eller lindring av besvären. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser vid övergång till insulinbehandling hos personer med DiabetesMellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ulrika Magnusson; Caroline Andersson; Marie-Louise Malmberg; [2016]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; insulin therapy; psychological insulin resistance; experiences; Diabetes Mellitus typ 2; insulinbehandling; psykologisk insulinresistens; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en av vår tids största sjukdomar och ett växande folkhälsoproblem. Mer än 75 % av personer med Diabetes Mellitus typ 2 som befinner sig i övergången till insulinbehandling upplever det som en svår utmaning. LÄS MER