Sökning: "Marie-ren Samman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie-ren Samman.

  1. 1. Arbetsterapeuters kunskap om och användning av sociala berättelser för personer med autismspektrumtillstånd -  En enkätstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Therese Jacobson; Marie-Ren Samman; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER