Sökning: "Marie"

Visar resultat 6 - 10 av 4023 uppsatser innehållade ordet Marie.

 1. 6. Sjuksköterskans förebyggande roll vid antibiotikaresistens : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Palmkvist; Mikaela Weijnblad; [2022]
  Nyckelord :Nurse’s role; Antibiotic resistance; Nursing; Antibiotic treatment; Prevention; Knowledge; Communication; Sjuksköterskans roll; Antibiotikaresistens; Omvårdnad; Antibiotikabehandling; Förebyggande åtgärder; Kunskap; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behandlingen av bakteriella infektioner med antibiotika har lett till ett ökat problem av antibiotikaresistens. Antibiotikaresistensens konsekvenser har resulterat i problem för både individer och sjukvård världen över. LÄS MER

 2. 7. Att vårda en anhörig med kronisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mariya Rachkova; Tina Sadjjadi Nia; [2022]
  Nyckelord :Extended Family; Relatives; Informal Family Caregiver; Chronic Disease; Familj; Anhörig; Informell Vårdare; Kronisk Sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk sjukdom är ett permanent sjukdomstillstånd. Hälsa ur holistiskt perspektiv ses som en helhet, därav bör vården utformasutifrån den enskilda individens behov. Idag vårdas många personer hemifrån av en närstående. Den informella vårdaren har enbetydande roll i den hälsofrämjande processen. LÄS MER

 3. 8. Så framställs vätgas- och bränslecellstekniken i svensk media : - vilka möjligheterna har tekniken att vara en pusselbit mot fossiloberoende?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Marie Jansson; [2022]
  Nyckelord :niche construction; path dependence; energy conversion; fossil independence; environment; nischkonstruktion; vägbundenhet; energiomställning; fossiloberoende; livsmiljö;

  Sammanfattning : Utsläpp av koldioxid från användandet av energi från fossila bränslen orsakar jordens uppvärmning och är ett stort miljöproblem. Den samhällsnisch vi människor skapat bygger på fossil energi och det har växt till ett beroende av fossila bränslen som energikälla. LÄS MER

 4. 9. Det sociala lärandet i fritidshemmet - ett lärande för livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Bäcklin; Frida Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Social learning; after-school center; interplay; social; Socialt lärande; fritidshem; samspel; socialt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur lärare i fritidshemmet beskriver det arbete som sker med det sociala lärandet i fritidshemmet och vad lärarna ser som viktiga faktorer inom detta. Frågeställningarna som har använts i studien är: ·Vilka faktorer anser lärare i fritidshemmet är viktiga i arbetet med det sociala lärandet? · Hur beskriver lärare i fritidshemmet arbetet med det sociala lärandet i den dagliga verksamheten? Studien baseras på kvalitativ datainsamling genom semistrukturerade intervjuer där sex respondenter har medverkat och tidigare forskning använts som underlag för vår studie. LÄS MER

 5. 10. Jag tror att när man känner sig ensam, det är värre : en kvalitativ intervjustudie om skyddsfaktorer mot ensamhet bland äldre personer

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ellinor Berg; Idige Rantanen; [2022]
  Nyckelord :Social work; Elderly; Old-old; Loneliness; Protective factors; Social relationships; Activities; Acceptance; Socialt arbete; Äldre; Äldre-äldre; Ensamhet; Skyddsfaktorer; Sociala relationer; Aktiviteter; Acceptans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet ur äldres perspektiv. För att besvara vårt syfte har vi genom elva kvalitativa intervjuer med äldre personer i en kommun norr om Stockholm försökt fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelse av skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet. LÄS MER