Sökning: "Marielle Falk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marielle Falk.

  1. 1. Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

    Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Marielle Falk; Snezhana Wismén; [2020]
    Nyckelord :Bedömningsstöd; Beslutsstöd; distriktssjuksköterska; enkätundersökning; identifiering; vårdbehov.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. LÄS MER