Sökning: "Marielle Hagberg Ryngefors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marielle Hagberg Ryngefors.

  1. 1. Att förbereda för politiskt deltagande? : Gymnasieskolans uppdrag i samhällskunskapsundervisning

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Marielle Hagberg Ryngefors; [2017]
    Nyckelord :Political participation; political socialisation; street-level bureaucrats; upper secondary school; social studies; steering documents; Politiskt deltagande; politisk socialisation; frontlinjebyråkrater; gymnasieskola; samhällskunskap; styrdokument;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how upper secondary school teachers within the social studies subject interpret and transform the mission of preparing students for political participation. Based on teachers' dictums of how the mission is interpreted and transformed ahead of teaching, as well as which factors are expressed to affect this transformation, the study aims to determine what differences exist regarding how the mission is transformed and what can be seen to cause these differences. LÄS MER