Sökning: "Marielle Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Marielle Johansson.

 1. 1. ”Nu fattar jag lite mer hur de verkligen hade det och varför det blev så hemskt.” : En kvalitativ studie om högstadieelevers uppfattningar av ämnet historia och om hur de ser på skönlitteratur och film i undervisningen som en väg mot ett ökat historiemedvetande.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marielle Johansson; [2019]
  Nyckelord :Secondary school; history consiousness; novels; films; education; sociocultural perspective; phenomenology.; Grundskolan; historiemedvetande; skönlitteratur; film; undervisning; sociokulturellt perspektiv; fenomenologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased awareness of how students perceive the subject of history and how they approach the subject of increasing their awareness, through meeting historical characters in novels and film. I am seeking the answer to what opinions students have about studying history, what experiences they have of novels and film as a means to teaching the subject and how they look at material that give life to the thoughts and feelings of historical people, aiming to increase historical awareness. LÄS MER

 2. 2. Genussystemet i LVU-domar. En kvalitativ studie om genusskillnader i 2§ LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marielle Persson Johansson; Viktoria Kronborg; [2019]
  Nyckelord :Gender differences in judgements; LVU; förvaltningsrätten; Swedish court; equality; unequality; childcare; Yvonne Hirdman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Marielle Johansson & Viktoria Kronborg Title: Gendersystem in LVU judgements. A qualitative study of gender differences in LVU judgements. [Translated title]. Supervisor: Mikael Sandgren When in trial everyone is supposed to be equal to the law. LÄS MER

 3. 3. Språkanpassning och språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolepersonal anpassar språket för att stödja barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marielle Mäkikivi; Linda Johansson; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; kroppsspråk; bildstöd; teckenstöd; tydlighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en fördjupad inblick utifrån verksamma förskollärares och barnskötares perspektiv gällande arbetet med språkanpassning i förskolan. Vi har inspirerats av Vygotskijs sociokulturella teori i vår studie och genomfört en enkätundersökning med förskolepersonal från två förskolor och från en grupp på facebook. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers upplevda stress : och hur den påverkas av relationen till lärarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Marielle Johansson; Emma Johansson; [2017]
  Nyckelord :High school students; stress; relations; phenomenology.; Gymnasieelever; stress; relationer; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers upplevda stress, och om deras upplevda relationer till lärarna hade någon inverkan. En kvalitativ metod där ansatsen var inspirerad av fenomenologi har valts, och intervjuer med 18 respondenter från olika gymnasieskolor i Västra Götaland utgör grunden för studiens resultat. LÄS MER

 5. 5. Öppnar du Pandoras ask ska du kunna hantera innehållet : En kvalitativ studie om hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Marielle Johansson; Elin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. För att belysa detta undersökte vi socialarbetarnas metodarbete kring klientgruppen, deras kunskap kring sexuella övergrepp och hur de hanterar de egna emotionerna. LÄS MER