Sökning: "Marielle Rogander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marielle Rogander.

 1. 1. Problematisk frånvaro i gymnasiesärskolan : Åtta pedagogers erfarenhet av anpassad lärmiljö och problematisk frånvaro - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marielle Rogander; Peter Forsling; [2019]
  Nyckelord :Problematisk frånvaro; anpassad lärmiljö; gymnasiesärskolan; relationell pedagogik; salutogen pedagogisk; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka pedagogers erfarenhet av problematisk frånvaro i gymnasiesärskolan samt pedagogers erfarenhet att arbeta med lärmiljön för att förebygga problematisk frånvaro i gymnasiesärskolan. Den teoretisk utgångspunkten i studien är relationell pedagogik och salutogent perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Engagemanget, drivkraften och ledningsstöd är förutsättningar för att lyckas överhuvudtaget. : en studie om fem gymnasieskolors arbete med regelbunden fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marielle Rogander; Jonas Sjölund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka hur fem gymnasieskolor i Sverige, som tilldelats stimulansbidrag, arbetar med att ge elever förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet under skoldagen. Våra frågeställningar var: hur arbetar de fem gymnasieskolorna med att ge elever möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet under skoldagen? Vilka förutsättningar anser lärare behövs för ett fungerande arbetssätt med regelbunden fysisk aktivitet? Vilka miljöer använder skolor för att främja elevers fysiska aktivitet? Hur påverkas gymnasieskolorna av NCFF: s (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom) stimulansbidrag?MetodEfter att ha talat med NCFF och därefter funnit fem gymnasieskolor som tilldelats stimulansbidrag för sitt arbete med regelbunden fysisk aktivitet, genomfördes kvalitativa intervjuer med lärare som varit ansvariga för arbetet. LÄS MER