Sökning: "Marielle sundström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marielle sundström.

 1. 1. Matematikutveckling genom en insats i förskoleklass : En fenomenografisk studie utifrån lärarnas perspektiv av införandet av ”Favorit matematik”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marielle Sundström; [2019]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Favorit matematik; kunskapsnivå; motivationsnivå;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på om införandet av läromedlet ”Favorit matematik” Grönroos, Haapaniemi, Maria & Merikanto (2012a) i förskoleklass under läsåret 17/18 har lett till förbättrad kunskap i taluppfattning och ökad motivation i matematik hos de elever som under läsåret 18/19 går i årskurs ett. Detta är en fenomenografisk studie som utgår från ett lärarperspektiv eftersom intresse ligger i att förstå lärarnas uppfattningar och deras sätt att resonera och reagera inom detta område samt utgå från vilka erfarenheter de har. LÄS MER

 2. 2. Olika vägar in i engelska : En fallstudie med fokus på hur lärandeaktiviteter används för att gynna engelskaspråkinlärning i årskurs 3 i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Marielle Sundström; [2018]
  Nyckelord :Engelska som främmande språk; Årskurs F-3; Videografisk studie;

  Sammanfattning : Detta arbete är en fallstudie av videografisk natur som ger inblick i vilka aktiviteter och vilken typ av kommunikation som sker i en engelskalektion för de yngre åldrarna. Filmen gjordes i ett klassrum i årskurs 3 och gav inblick i hur en lektion kunde se ut och vilka aktiviteter som eleverna fick ta del av. LÄS MER

 3. 3. Effektiv tillsyn av enskilda avlopp

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Marielle Sundström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. E-handel : Ur ett geografiskt konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Peter Sundström; Marielle Olsson; [2012]
  Nyckelord :e-handel; konsumentbeteende; regionala skillnader; större och mindre städer;

  Sammanfattning : Studien har genom en enkätundersökning samt intervjuer med konsumenter och sakkunniga inom e-handel undersökt om det finns några regionala skillnader i konsumentbeteendet mellan städer i olika storlekar. Det resultat som presenteras pekar på att det finns några små skillnader mellan de olika segmenten (storstad, mellanstor stad, småstad och landsbygd). LÄS MER