Sökning: "Mariette Krig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mariette Krig.

  1. 1. Likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd : En studie om om förskollärares uppfattningar kring att ge barn i behov av särskilt stöd en likvärdig utbildning i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Mariette Krig; Madelene Stråle; [2021]
    Nyckelord :Likvärdig utbildning; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; miljöns betydelse;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver att de kan ge barn som är i behov av särskilt stöd en likvärdig utbildning i förskolan. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsdesign och vi intervjuade åtta förskollärare. De teorier vi utgår ifrån är den sociokulturella teorin och relationellt perspektiv. LÄS MER