Sökning: "Marija Stamenkovic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marija Stamenkovic.

 1. 1. Vad är meningen med det här? : En studie om intranätets påverkan på medarbetares identitetsskapande processer i en föränderlig organisation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sara Sjöberg; Marija Stamenkovic; [2017]
  Nyckelord :CCO; Organizational Identity; Intranet; Meta-conversations; Sense-making; Narratives; CCO; Organisationsidentitet; Intranät; Metakonversationer; Meningsskapande; Narrativ;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgångspunkt är att undersöka intranätets möjliga påverkan på anställdas identitetsskapande där syftet är att undersöka den roll intranätet har i form av vidmakthållande och/eller upprättande av organisationsidentiteten. Detta görs genom att studera hur innehållet på intranätet genom olika kommunikationsaktiviteter och tolkningsprocesser medarbetare emellan bidrar till formningen av identiteten inom organisationen. LÄS MER

 2. 2. #kritik : - En studie av SJ och SAS bemötande av kritik på Twitter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Marija Stamenkovic; Britta Wikman; [2012]
  Nyckelord :Image-repair strategies; response; criticism; trust; reputation; crisis; Image reparerande strategier; bemötande; kritik; förtroende; rykte; kris;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två reseföretag i förtroendekris bemöter kritik via Twitter samt vilka strategier inom den image reparerande diskursen de använder sig av. Studien ämnar även ta fasta på om det finns ett mönster bakom bemötandet. LÄS MER