Sökning: "Marika Brückner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marika Brückner.

  1. 1. HBT sexualitet : -ur ett explorativt sociologiskt maktperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

    Författare :Oline Lundberg; Marika Brückner; [2009]
    Nyckelord :HBT; RFSL; Fält; Makt; Resurser; Normer; Kontexter; Diskurser; Kapital; Patriarkatet;

    Sammanfattning : I denna uppsats har vi använt oss av ett sociologiskt maktperspektiv där vi explorativt har undersökt om HBT kan ses som ett fält där olika medlemmar/personer strider om makt, resurser och status inom fältet. Vidare har vi undersökt vilken betydelse organisering har inom fältet och om/hur detta påverkar identitetsskapandet hos människor med en HBT sexualitet. LÄS MER