Sökning: "Marika Edvardsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marika Edvardsson.

  1. 1. "Det är ju fängelse för barn" : Institutionsvård ur socialsekreterares perspektiv

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

    Författare :Susanna Käki; Fannie Löf; Marika Edvardsson; [2023]
    Nyckelord :institutioner; dilemman; tvångsvård; komplexitet; socialsekreterare; statens institutionsstyrelse;

    Sammanfattning : Hur samhället hanterar de barn med störst problematik och beteendeproblem har länge debatterats i Sverige. Socialtjänsten har begränsade vårdalternativ för dessa barn och de placeras ofta på institution. LÄS MER