Sökning: "Marina Kajaji"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marina Kajaji.

  1. 1. Utveckling av mallar för användning vid modernisering av klassrum med fokus på belysning, ekonomi & energi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Marina Kajaji; [2016]
    Nyckelord :Belysning; armaturer; ljuskällor; LED; lysrör; energi; LCC; m;

    Sammanfattning : Projektet handlar om att utveckla mallar för olika lösningar av ljusberäkningar med valda armaturer för ett klassrum i Fässbergsskolan i Mölndal. Projektet utgår från olika befintliga armaturer som består av infällda samt pendlade armaturer. LÄS MER