Sökning: "Marina Karabanova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marina Karabanova.

  1. 1. Tillit i ledarskap : En kvalitativ studie om hur chefers ledarskap praktiseras i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Emelie Cedergren; Marina Karabanova; [2017]
    Nyckelord :activity-based office; leadership; trust; control; cohesion; transactional leadership; transformative leadership; aktivitetsbaserat kontor; ledarskap; tillit; kontroll; sammanhållning; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka chefers upplevelser av att arbeta i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö, där studien ska öka förståelsen för vilka utmaningar som chefer kan ställas inför. Eftersom tillit är en viktig förutsättning för ledarskapet i en organisation där gränserna mellan lösts upp är syftet med denna studie också att undersöka om denna typ av kontorsmiljö inverkar på hur tillit samt ledarskap skapas och praktiseras. LÄS MER