Sökning: "Marina Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Marina Olsson.

 1. 1. Elevhälsans uppfattning om arbetsterapi för grundskoleelever med psykisk ohälsa efter en pedagogisk intervention i form av information om arbetsterpi - En kvalitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Cornelia Berlin; Marina Olsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsterapi; aktivitet och delaktighet; elevhälsa; psykisk ohälsa; arbetsterapeutiska interventioner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Skolan är en av de miljöer som barn spenderar mycket tid i och forskning visar att detta kan påverka deras hälsa. Svenska skolor saknar idag modeller för att förstå och tolka barns svårigheter utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ru Amanda Winroth; [2018]
  Nyckelord :våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. LÄS MER

 3. 3. Local pollution and the risks of OPFR, PBDE and PFAS to the marine ecosystem outside Longyearbyen and Barentsburg in Svalbard

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Olsson; [2016]
  Nyckelord :Local pollution; Organophosphorus flame retardants; Polybrominated diphenyl ethers; Perfluorinated alkylated substances; Sediment; Arctic; Svalbard; Adventfjorden; Grønfjorden; Risk analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Most of the ecotoxicological research conducted in the Arctic until today has focused on long range transport of pollutants, while fewer studies on local pollution have been published. The aim of this study was hence to investigate if local pollution of organophosphorus flame retardants (OPFRs), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and perfluorinated alkylated substances (PFAS) occurs outside two settlements in Svalbard; Longyearbyen and Grønfjorden. LÄS MER

 4. 4. Tillämpandet av platsmarknadsföringen : i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Marina Macan; Carolina Johansson; Ida Olsson; [2016]
  Nyckelord :Place marketing; local community; collaborations; strategies; Platsmarknadsföring; lokalsamhället; samarbeten; strategier;

  Sammanfattning : Place marketing has had a dramatic disperse in the late 2119st centuries. It is an important tool to attract tourists, visitors, investors and newcomers. On a global level investors and enterprises use place marketing strategies to attract investors and enterprises. LÄS MER

 5. 5. Barnen och havet - en studie av barns lärande i en marin miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Teri Mvele Svensson; Charlotte Olsson; [2016]
  Nyckelord :Barns lärande; marina miljöer; Vygotskij; Dewey; Sea-U; samspel;

  Sammanfattning : I föreliggande kvalitativa studie om barns lärande i en marin miljö, har vi för avsikt att undersöka hur barn lär samt vilken kunskap barn tar till sig. Tillsammans med förskolebarn och förskolpedagoger har vi gjort ett besök på ett marint kunskapscenter där vi med hjälp av dokumentationer har kunnat besvara våra frågeställningar om barns lärande. LÄS MER