Sökning: "Marina Wulff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marina Wulff.

  1. 1. Ledningsgruppens dynamik – en studie av den svenska klädesbranschens ledningsgrupper

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Monika Niesporek; Joakim Wulff; Marina Neving; Martin Larsson; [2003]
    Nyckelord :svenska klädesbranschen; ledningsgrupper; sammansättning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Tema: Verkställande direktörens närmsta kvinnor och män Problem: Hur försöker svenska klädesföretag genom sin ledningsgruppssammansättning finna framgång inom sin bransch Syfte: Studien syftar till att undersöka med vilken sammansättning i ledningsgruppen, svenska klädesföretag når framgång inom klädesbranschen Metod: Uppsatsen bygger på såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Den kvalitativa delen utgörs av intervjuer med såväl respondenter som informanter och den kvantitativa delen utgörs av en enkätundersökning. LÄS MER