Sökning: "Mario Anders"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mario Anders.

 1. 1. Good vibes? The effect Brand Experience has on Attitudinal Brand Loyalty through Social Media. : A Quantitative Study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mario Oreski; Adrian Dilaveri; [2017]
  Nyckelord :Branding; Social Media; Marketing; Brand Trust; Brand Loyalty; Brand Experience;

  Sammanfattning : Authors: Adrian Dilaver and Mario Oreski Tutor: Urban Ljungquist Examiner: Anders Pehrsson Purpose: The purpose of this study the relationship between brand experience, brand trust  and brand loyalty. Research questions: What type of relationship does brand experience have with brand loyalty? How does brand trust affect the relationship between brand experience and brand loyalty? Methodology: A descriptive research design with a quantitative approach was conducted, utilizing an online questionnaire with a total of 113 respondents. LÄS MER

 2. 2. En rund boll är en bra början : - Miniminivån som förslag till dellösning på demarkationsproblemet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Anders Franklin; [2015]
  Nyckelord :Demarkationsproblem; dogmatism; kreationism; miniminivå; pseudovetenskap; skepticism; taktisk skepticism; vetenskap; vetenskapslikhet; vetenskaplighet;

  Sammanfattning : AbstraktSyftet med uppsatsen är att utreda hur miniminivån, genom tidig markering av vissa företeelser som icke-vetenskapliga, kan bereda mark för en fullständig (eller åtminstone mer fullständig) lösning på demarkationsproblemet. I uppsatsen redogörs huvudsakligen för begreppet miniminivån samt ett förslag till ett kriterium som krävs för att uppnå miniminivån, nämligen kriteriet för taktisk skepticism. LÄS MER

 3. 3. Den italienska dagspressen under 1994-2012 : Två journalisers syn på pressfrihet och politisk journalistik i ett land i förändring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anders Sjölin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Den här C-uppsatsen bygger på en fallstudie med två journalister, en italiensk och en svensk, som jag intervjuat rörande den politiska journalistiken i dagspressen i Italien. Syftet är att få en fingervisning om hur journalister verksamma i Italien upplever att den politiska journalistiken fungerat och förändrats under de senaste arton åren. LÄS MER

 4. 4. El sentimiento trágico en Niebla : Augusto Pérez como encarnación de la visión filosófica de Miguel de Unamuno

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pierre Gayet; [2010-10-29]
  Nyckelord :Ser; Existencial; Inmortalidad;

  Sammanfattning : Analizar el sentimiento trágico en Augusto Pérez - protagonista de la novela de Miguel de Unamuno Niebla - y, paralelamente, ver de qué manera su aventura refleja la filosofía del autor, es el objetivo de este estudio.Según nuestra hipótesis, la lucha existencialista del protagonista (a primera vista débil e incapaz de actuar en su vida) es, en realidad, una fuerza vital muy dinámica, una filosofía de vida que le permite evolucionar y, por fin, alcanzar una conciencia y una libertad de elección mayor. LÄS MER