Sökning: "Marit King"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marit King.

  1. 1. Kung i sitt eget hem? : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens inställning till mat och måltider för äldre inom ordinärt boende

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Marit Simma; [2009]
    Nyckelord :måltider; äldreomsorg; hemtjänst; intervjuer;

    Sammanfattning : .... LÄS MER