Sökning: "Marita Blomqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marita Blomqvist.

 1. 1. Att ta tillvara ett handlingsutrymme – rektorers uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete i relation till specialpedagogens roll och kompetens.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marita Blomqvist; Karin Torstensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract​​​​Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet, SPP 610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht 2018Handledare:Lars-Erik OlssonExaminator:Rolf LanderRapport nr: HT18-2910-294-SPP610Nyckelord:Systematiskt kvalitetsarbete, specialpedagogens yrkesroll, distribuerat ledarskap, nyckelförmågor och kompetenser Syfte:Syftet med studien har varit att beskriva rektorers uppfattningar om det systematiska kvalitetsarbetet i relation till specialpedagogens roll. Teori:Forskningsstudien är en kvalitativ studie i praktiknära forskning. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsutveckling i grundsärskolan : En studie om några pedagogers uppfattningar om hur de arbetar med utvecklingsstörda elevers kunskapsutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marita Blomqvist; [2015]
  Nyckelord :mentally retarded; compulsory school for children with intellectual disabilities; knowlwdge development; utvecklingsstörning; grundsärskolan; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : The intention of this study is to describe some pedagogue`s expectations of the strategies, methods and approach the work from when it comes whit mentally retarded pupils and how thet plan their education. The study is based on four half stuctured interviewswhit very experienced pedagogues that work in a compulsory school for children with intellectual disabilities. LÄS MER

 3. 3. Outsourcing av drift och underhåll : En intervjustudie av nyligen ombildade bostadsrättsföreningars motiv till outsourcing av drift och underhåll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Jonas Lindquist; Carl Melin; [2013]
  Nyckelord :outsourcing; drift och underhåll;

  Sammanfattning : AbstractEnglish title: Outsourcing of operation and maintenance -An interview study about newly reconstituted housing cooperatives motives for outsourcing of operation and maintenance. Swedish title: Outsourcing av drift och underhåll -En intervjustudie av nyligen ombildade bostadsrättsföreningars motiv till outsourcing av drift och underhåll. LÄS MER

 4. 4. Samverkan särskola/grundskola : En studie av elevers sociala och kunskapsmässiga utvecking

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marita Blomqvist; [2006]
  Nyckelord :cooperation; fellowship; integration; SAM-group; intergrering; gemenskap; samarbete; SAM-grupp;

  Sammanfattning : Min undersökning är gjord, på vad man i min kommun kallar SAM-grupper. Dessa SAMgrupper är ett samarbete mellan särskolan och grundskolan.Mitt syfte var att ta reda på hur klasslärare och föräldrar upplever att SAM-gruppseleverna utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. LÄS MER