Sökning: "Marius Man"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marius Man.

 1. 1. Composite Cellulose Nanofibrils Filaments

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Marius de Mourgues; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biodegradable polymers are emerging as a new solution to satisfy the increasing demand of greenenvironmentally friendly material. At the same time, the interest for lighter and stronger structures never stops growing. LÄS MER

 2. 2. En kommun i förändring : Studie om kommunalreformen 1862 inflytande Gunnarskogs socken och kommuns självstyre 1852 - 1872

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marius Hanstad; [2019]
  Nyckelord :Kommunalreform; Kommunreform; Gunnarskog; Rutinisering; socken; sockenstämma; elitisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna mikrohistoriska studie var att undersöka långsiktiga och omedelbara förändringsprocesser i Gunnarskogs sockens självstyre i samband med kommunalreformen 1862. Studien antar en kvantitativ analys av sockenstämmoprotokollen för att skapa en översiktlig bild av källmaterialet för att sedan göra en tolkning av beräkningarna samt en mer ingående kvalitativ tolkning av källmaterialet där beräkningarna kan ge indikationer på saker som rör frågeställningen. LÄS MER

 3. 3. Combustion Simulations with reduced mechanisms using hybrid optimization

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Marius Burman Ingeberg; [2018]
  Nyckelord :Optimization; Reduced mechanism; Hybrid optimization; simulated annealing; Genetic algorithm; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In order to simulate complex combustion systems, the kinetic mechanisms describing the chemical processes have to be reduced. To minimize the error introduced by the reduction, coefficients of the reaction rates included in the mechanisms can be adjusted in ways so that simulations using the reduced mechanism behave like simulations that use detailed mechanisms. LÄS MER