Sökning: "Marknadskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 517 uppsatser innehållade ordet Marknadskommunikation.

 1. 1. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 2. 2. Svenska kvinnliga konsumenters upplevda påverkan av hållbar marknadskomunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Justad; Nora Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Green marketing; CSR; consumer behavior; the green marketing mix; sustainable clothing consumption; Grön marknadsföring; CSR; attityd; konsumentbeteende; den gröna maknadsmixen; hållbar klädkonsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföring har varit en del av samhället sedan den industriella revolutionen (Barregren, 2014). Genom åren har den förändrats och anpassat sig efter samhällets förväntningar, vilket har gjort att på senare tid har företagens marknadskommunikation övergått till att fokusera på klimatavtrycket och det sociala ansvaret som företagen har samtidigt som konsumtionen ökar i samhället. LÄS MER

 3. 3. Gröna leveranser : ett marknadsföringsperspektiv på leveransalternativ inom svensk e-handel

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Palm; Virginia Drasko; [2021]
  Nyckelord :E-commerce; Ecological sustainability; Green Marketing Communication; Greenwashing; OSEC; Last mile Logistic; Ten signs of greenwash; Web Communication; 3’C; E-handel; Ekologisk hållbarhet; Gröntvätt; Grön Marknadskommunikation; OSEC; Sista Milen Logistik; Tio tecken på gröntvätt; Webbkommunikation; 3’C;

  Sammanfattning : Background: In recent times, last mile deliveries have become critical as these deliveries are generally considered to be the most expensive, least efficient and most polluted part of the entire logistics chain (De Kervenoael, Schwob & Chandra 2020; McKinnon & Edwards 2009). Consumer demands for fast and flexible deliveries are not very easy to combine with the highest possible sustainability focus (PostNord 2018). LÄS MER

 4. 4. Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande..? En studie om hur porträtteringen av kvinnor i underkläder kommuniceras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Kaukinen; Lina Ward; [2021]
  Nyckelord :sexualization; branding; femvertising; radical feminism; postfeminism; semiotic analysis; Instagram market communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande…? Studien undersöker företag som verkar inom underklädesbranschen för kvinnor och deras marknadskommunikation på Instagram. Ämnet är valt på grund av komplexiteten kring kvinnlig porträttering i reklam och på Instagram i relation till sexualisering. LÄS MER

 5. 5. Den välvilliga konsumenten : En multimodal analys av ett ekologiskt blöjföretags marknadskommunikation med föräldern

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Mäkipiha; [2021]
  Nyckelord :sustainability; organic; marketing communication; multimodal marketing communication; ethical marketing communication; commodity activism; navigating guilt; Naty; parent; social semiotics; systemic-functional grammar; hållbarhet; ekologisk; marknadskommunikation; multimodal marknadskommunikation; etisk marknadskommunikation; commodity activism; navigating guilt; Naty; förälder; sociosemiotik; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur ett ekologiskt blöjföretag kommunicerar hållbarhet till föräldern i sin multimodala marknadskommunikation, och vilken relation som genom denna synliggörs mellan företaget och föräldern. Ett delsyfte är att vidare kritiskt belysa vad marknadskommunikationen kan säga om relationen och ett samhälle präglat av hållbarhet. LÄS MER