Sökning: "Marko Liu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marko Liu.

  1. 1. Boys will be boys : några exempel på hur kön konstrueras i en skola

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

    Författare :Marko Leppälä; [2001]
    Nyckelord :Education; genus; jämställdhet; könsfrågor; konstruktion av kön; genusordning; normer; Pedagogik;

    Sammanfattning : Denna studie med titeln ”Boys will be boys - några exempel på hur kön konstrueras i en skola” är en kvalitativt inriktad studie där intervjuer och observationer har legat till grund för resultatet. Analysarbetet har skett utifrån olika teorier om hur kön konstrueras och befästs i samhället. LÄS MER