Sökning: "Markus Ander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Markus Ander.

  1. 1. En undersökning om problemlösning och elevers uppfattningar om problemlösning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Marcus Fridström; Markus Ander; [2012]
    Nyckelord :Attitudes; Metacognition; Motivation; Problem Solving; SOLO-taxonomy; Metakognition; Motivation; Problemlösning; SOLO-taxonomi; Uppfattningar;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka elevers inställningar till matematik samt deras tillvägagångssätt när de löser matematikuppgifter av olika svårighetsgrad. Undersökningen vi genomfört består av två delar; en enkätundersökning utformad som ett prov och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER