Sökning: "Markus Anhage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Markus Anhage.

  1. 1. Vem ansvarar för matematiken? : en studie om arbetsuppgifter och samarbete gällande elever i matematiska svårigheter

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Susanne Johansson; Markus Anhage; [2020]
    Nyckelord :Cooperation; mathematical difficulties; special education teacher; special educator; task assignment; Arbetsuppgifter; matematiksvårigheter; samarbete; speciallärare; specialpedagog;

    Sammanfattning : Det saknas forskning kring hur samarbetet mellan speciallärare och specialpedagoger kan se ut i matematik när båda professionerna samtidigt finns på en skola. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka faktorer som påverkar arbetsuppgifterna för, samt samarbetet mellan, speciallärare och specialpedagog på en skola där båda professionerna är representerade. LÄS MER