Sökning: "Markus Hallberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Markus Hallberg.

 1. 1. Elevers, lärares och vårdnadshavares uppfattning om fenomenet utvecklingssamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Markus Hallberg; Imanuel Belew; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Søte bror : En studie om organisationen Svenska Norgehjälpen under andra världskriget i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Markus Hallberg; [2021]
  Nyckelord :World War II; relief work; Sweden; Norway; Norgehjälpen; Andra Världskriget; hjälparbete; Sverige; Norge; Norgehjälpen;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att genom en fallstudie undersöka hur Norgehjälpen arbetade i Värmland med bakgrund av vad den tidigare forskningen visade. Genom en kvalitativ texttolkning skulle undersökningen försöka visa på eventuella variationer i hjälparbetet, lokalt jämförelsevis centralt. LÄS MER

 3. 3. Elever samt lärares uppfattning om fenomenet omdöme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Markus Hallberg; Belew Imanuel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Finska krigsbarn : Studie om hur mottagningen av finska krigsbarn organiserades under andra världskriget.

  L1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Markus Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Krigsbarn; Finland; Sverige; Andra Världskriget; barn;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom en fallstudie undersöka mottagningsprocessen i Värmland och vilka organisationer och aktörer som var inblandade med de finska krigsbarnen, samt att se genom en kvalitativ texttolkning om fallstudien visade några skillnader i mottagningsprocessen och flyktingmottagningen generellt beskrevs i den tidigare forskningen. Att den tidigare forskningen visar att Värmland relativt snabbt klassades som ett skyddsobjekt med anknytning till Tysklands ockupation av Norge så innebar det att inga flyktingar fick vistas i Värmland efter 1940. LÄS MER

 5. 5. Temperatursprickskatalogen : Hjälpmedel vid beräkning av temperatursprickor i vanligt förekommande  betongkonstruktioner.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofia Swärd; Markus Hallberg; [2012]
  Nyckelord :thermal cracks; concrete; Contest; baseplate; retaining wall; integral bridge; temperatursprickor; betong; tvång; Contest; katalog; bottenplatta; stödmur; farbana; plattrambro;

  Sammanfattning : Rapporten innehåller inledningsvis en faktadel med allmän information kring temperatursprickor i betong. Här presenteras bl a uppkomsten av fenomenet, vilka typer av sprickor som förekommer och vad ett tvång är. Tanken är att ge läsaren tillräcklig kunskap för att kunna förstå sig på de övriga delarna i rapporten. LÄS MER