Sökning: "Markus Johanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Markus Johanen.

  1. 1. Finansiell analys, Demografins påverkan på den kommunala sektorns ekonomi - Om God ekonomisk hushållning, finansiella mål & finansiellt utfall

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Konrad Fredh; Markus Johanen; [2016-06-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Det gar inte att bortse från det faktum att demografiska förflyttningar runt om i Sverige kraftigt förandrar den kommunala strukturen. Landsbygden tunnas ut och storstäderna växer. En kommunsektor som tillhandhåller en stor del av välfärdsdstjänsterna i dagens samhälle ställer dess ekonomiska ställning i relevant fokus. LÄS MER