Sökning: "Markus Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Markus Karlsson.

 1. 1. Innovation in Swedish and Norwegian Manufacturing Business Units - A qualitative cross-sectional study on barriers to innovation in business units

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Milton Bark; Markus Karlsson; [2021-07-07]
  Nyckelord :Business Unit; Innovation Barrier; Innovation Enabler; Organizational; Innovation Methodology; Innovation Funnel; Innovation Management;

  Sammanfattning : Practitioners have highlighted an untapped potential for innovations within business units of organizations. However, despite the large potential for innovation with business units, one central issue is that only a few ideas outside of R&D and innovation departments tend to be selected and implemented within organizations. LÄS MER

 2. 2. A Navigation Mesh-Based Pathfinding Implmentation in CET Designer : An Alternative to a Waypoint Graph-Based Solution

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Markus Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Pathfindning; Navigation mesh; Waypoint graph; CET Designer;

  Sammanfattning : This thesis details the implementation of a navigation mesh within the interior space planning software CET Designer. The motivation for this is to investigate whether a navigation mesh is a suitable alternative to its current path finding solution which is based on a waypoint graph. LÄS MER

 3. 3. Biologiämnets osynliga värderingsförmedling : Gymnasieelevers värderingar kring miljöfrågor från gymnasiet och biologiundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Markus Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; education; upper secondary school; biology; environment; nature; Värderingar; bioloigundervisning; gymnasiet; biologi; miljö; natur;

  Sammanfattning : Skolan har som uppgift att förmedla såväl kunskaper som värden till eleverna, bland annat gällande deras inställning till miljöfrågor, men huruvida läroplanens efterfrågade värderingar förmedlas i ämnesundervisningen tål att studeras vidare. Den här studien breddar tidigare forsknings kvantitativa metodologier med en fenomenologisk ansats, och undersöker genom intervjuer med fem elever och deras lärare om, och i så fall hur, biologiundervisningen på gymnasiet bidrar till elevernas värderingar kring miljöfrågor. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter till energieffektivisering av ishall : En detaljstudie av Hammarö kommuns ishall

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Markus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. E-learning - vägen till hållbart arbetsplatslärande? En studie om de hinder och möjligheter medarbetare upplever i relation till arbetsplatslärande genom e-learning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Markus Richter; Ruta Karlsson; [2020]
  Nyckelord :E-learning; workplace-learning; learning-process; self-learning; self-directed learning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to the era of digitalization increased demands have been set upon businesses to stay up-to-date, being adaptive, flexible and innovative which contributes to a higher focus on learning at the workplace. To cope with these demands organizations have begun using e-learning platforms. LÄS MER