Sökning: "Markus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Markus Nilsson.

 1. 1. Den solitära kommunikatören : En kvalitativ undersökning av hur organisationskultur och verksamhetslogik i den lilla kommunen påverkar förutsättningar till kommunikation och marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Markus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :organizational communication; organizational culture; site marketing; business logic; communication; public administration; organisationskommunikation; organisationskultur; platsmarknadsföring; verksamhetslogik; kommunikation; offentlig förvaltning; kommunikatör;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för vad som ger verksamheter inom offentlig förvaltning rätt förutsättningar för att lyckas med sin marknadsföring och kommunikation. Detta genom att studera verksamhetslogik, organisationskultur och varumärkesorientering genom en enkätundersökning och semistrukturerad intervju med den ende kommunikatören i Söderköpings kommun. LÄS MER

 2. 2. "Folk skulle tro att jag var värsta plugghästen": Ett arbete om pluggkultur och förväntningar på det estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Markus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Estetiska programmet; Genus; Högstadiet; Kön; Musikundervisning; Normer; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Gender; High School; Music Education; Norms; Sex; the Aesthetic Program; Educational Science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur killar på ett estiskt program med inriktning på musik upplever hur det är att studera på gymnasiet och hur detta skiljer sig från deras högstadietid. Arbetet har ett tydligt genusperspektiv där jag försöker förstå varför killar generellt presterar sämre än tjejer i grundskolan och om det förändras när de studerar vid estiska programmet. LÄS MER

 3. 3. Is ESG Disclosure worth the effort?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Markus Nilsson; William Palmqvist; [2021]
  Nyckelord :ESG; Growth Companies; Active Return; First North;

  Sammanfattning : Undoubtedly the interest in business sustainability has an upward sloping trend. This has led to an enhanced level of investment into this research field. Nonetheless, the research has mainly circulated sustainability measures for larger enterprises and neglected growth companies. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av arbetsmoment och enhetstid vid uppfyllandet av brand- och ljudkrav för korslimmat trä respektive betong i bostäder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Markus Lyck; Jacob Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Fire regulation; sound regulation; housing; CLT frame; concrete frame; unit time; work moments.; Brandkrav; ljudkrav; bostäder; KL-trästomme; betongstomme; enhetstid; arbetsmoment.;

  Sammanfattning : Syfte: Stål och betong har länge varit dominerande inom byggnation av den anledningen att flervåningshus med en stomme i trä mellan 1874 och 1994 i Sverige inte varit tillåtet. Detta har lett till att erfarenhet och kunskap inom flervåningshus i trä inte har utvecklats i samma takt. LÄS MER

 5. 5. Detektering av föroreningar i dagvattensystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Markus Ljungqvist Nilsson; Gustav Wetterbrandt; [2021]
  Nyckelord :Convolutional neural network; Machine learning; Stormwater system; Image classification; Objektklassificering; maskininlärning; faltande neuronnät; dagvattensystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet var att fastställa om det är möjligt att använda maskininlärning tillsammans med en kommersiellt tillgänglig kamera för att identifiera cigarettfimpar i dagvattensystemet. För att göra detta konstruerades en modell av en dagvattenbrunn. Modellen bestod av en låda som genomskars av ett avloppsrör. LÄS MER